retail

MIAMI GARDENS, FLORIDA​

20,000 sqf Retail Strip Mall